Mediacje

Podstawowe zasady mediacji

Dobrowolność oznacza, że strony:
 • nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia,
 • z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu,
 • mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego,
Bezstronność wiąże się z:
 • postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron,
 • jest obiektywny
 • osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane,
Neutralność przejawia się tym, że:
 • stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania,
 • mediator ma pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu,
 • przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić i ukonkretnić.
Poufność oznacza, że:
 • wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą,
 • mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział,
 • postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
p

Czym są mediacje?

Mediacje to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Celem mediacji jest doprowadzenie do zmniejszenia natężenia konfliktu lub przywrócenie bezpośredniej komunikacji między stronami uczestniczącymi w konflikcie.
Mediacje prowadzone są przez mediatora, który jest bezstronny i nie narzuca rozwiązania. Mediator pomaga stronom wypracować porozumienie.
Postępowanie mediacyjne ma zawsze charakter dobrowolny, a czas jego trwania jest uzależniony od chęci uczestnictwa w nim stron.

Mediacja może być prowadzona we wszystko sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody tj. w sprawach, w których wynik postępowania zależny jest od woli stron.