Wynagrodzenie

1. Obsługa prawna

Kancelaria kształtuje ceny świadczonych usług w sposób elastyczny, uwzględniając możliwości finansowe Klientów.

Cena konkretniej usługi uzależniona jest od:

  • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy,
  • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego,
  • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia,
  • wartości przedmiotu sprawy.

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Kancelarią. Po zapoznaniu się z Państwa problemem będę mogła dokonać jego wstępnej wyceny.

2. Mediacje

sądowe

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych oczywiście nieuzasadnioną odmową udziału w mediacji:

Zgodnie z art. 1835 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, należności, za przeprowadzone postępowanie mediacyjne, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

  • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej całą uiszczoną opłatę sądową;
  • jeżeli postępowanie zakończy się ugodą zawartą przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy zwrot dotyczy ¾ opłaty sądowej.

umowne

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i ewentualne opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron. W trakcie mediacji uczestnicy mogą ustalić pomiędzy sobą zasady rozliczenia poniesionych kosztów.

Opłata wstępna – 200 zł

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne, konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłata dodatkowa związana jest ze spotkaniem poza siedzibą mediatora i obejmuje koszty dojazdu (0.83 zł x km w obie strony) oraz ewentualnego najmu pomieszczenia.

l

Porada prawna on-line

Kancelaria oferuje możliwość skorzystania z porady on-line.

Do Państwa dyspozycji przygotowany został formularz, za pomocą którego mogą Państwo złożyć zapytanie.

W odpowiedzi na wiadomość zostanie wskazane, czy udzielenie pomocy prawnej jest możliwe, forma ewentualnej pomocy drogą elektroniczną, termin wykonania usługi oraz cena ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

Po otrzymaniu wpływu na rachunek bankowy wskazanej kwoty zostanie przesłana umówiona informacja prawna, opinia, wzór pisma lub umowy.

Honorarium za usługę on-line jest określane zawsze przed udzieleniem pomocy prawnej.