Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

 Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kancelarię oraz przysługujące Panu/Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyńska, ul. J.Tuwima 6/2, 76-200 Słupsk, adres e-mail: kancelaria.marczynska@gmail.com, dalej: „Kancelaria”.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

 1. W przypadku użytkowania strony internetowej Kancelarii

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Kancelarię statystyki oglądalności strony WWW.

 

 1. W przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z Kancelarią

 

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem/Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział Kancelaria, bądź jest Pan/Pani pracownikiem/współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta Kancelarii.

 

 1. W przypadku, w którym zamierza Pan/Pani zawrzeć umowę z Kancelarią, lub zawarto już umowę z Kancelarią

 

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy.

 

 1. W przypadku, w którym udzielił Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych

 

Ponadto, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię:

 • w celu wywiązania się z nałożonych na Kancelarię obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następującym zakresie:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon);
 • dane niezbędne do wykonania umowy, w tym reprezentacji przed organami państwowymi i sądami (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL i inne dane przekazane na potrzeby wykonania umowy, objęte przez Kancelarię tajemnicą zawodową)
 • w przypadku użytkowania serwisu WWW: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem.

 

Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w takim przypadku są:

 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 • podmioty, wobec których Kancelaria będzie zobowiązana przekazać Pana/Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni;
 • kontrahenci lub klienci Kancelarii;
 • banki w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych.

 

Jeżeli nie przekazał Pan/Pani Kancelarii swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:

 • od klientów lub kontrahentów Kancelarii;
 • od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej;
 • ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych;

 

Kancelaria nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Kancelarię na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem/Panią i prowadzenia korespondencji,
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana/Panią udzielona,
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię,
 • w przypadku zawarcia umowy z Kancelarią do czasu jej wykonania i rozliczenia

 

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

 • możliwość nawiązania z Panem/Panią kontaktu,
 • należytego wykonania umowy przez Kancelarię zawartej z Panem/Panią,
 • w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu/Pani zawartości strony internetowej.

 

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.